Swayam Prabha Ch 26
Various Key Constraints in RDBMS - Dr V V Subrahmanyam